วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

2,659 เกณฑ์การวินิจฉัย Sweet syndrome (acute febrile neutrophilic dermatosis)

พบผู้ป่วยซึ่งมีลักษณะทางคลินิกซึ่งสงสัย Sweet syndrome จึงมาทบทวนเกณฑ์การวินิจฉัย

โดยต้องมีทั้งสองเกณฑ์ในข้อหลักและมีอย่างน้อยสองในสี่เกณฑ์ในข้อย่อย
เกณฑ์ในหัวข้อหลัก
1. พลาค (plaque) ที่มีลักษณะแดงหรือตุ่มนูนแดงที่เกิดขึ้นเฉียบพลันร่วมกับมีอาการปวด
2. ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยามีหลักฐานของนิวโทรฟิลมาอยู่อย่างหนาแน่นโดยไม่มีหลักฐานของ  leukocytoclastic vasculitis
เกณฑ์ในหัวข้อย่อย
1. มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส
2. ความสัมพันธ์กับโรคพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ ได้แก่โรคเลือดหรือมะเร็งของอวัยวะภายใน, โรคของการอักเสบหรือการตั้งครรภ์ หรือขักนำจากการติดเขื้อทางเดินหายใจส่วนบน, การติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร, วัคซีน
3. ตอบสนองเป็นอย่างดีต่อการรักษาด้วย systemic glucocorticoids, โพแทสเซียมไอโอไดด์
4. มีความผิดปกติของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (3 ใน 4 ของสิ่งต่อไปนี้: ESR มากกว่า 20 มม/ชม., ให้ผลบวกต่อ CRP, มีเม็ดเลือดขาวมากกว่า 8,000, มีนิวโทรฟิวมากกว่า 70%)

Ref: http://www.uptodate.com/contents/sweet-syndrome-acute-febrile-neutrophilic-dermatosis-pathogenesis-clinical-manifestations-and-diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น