วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

2,654 การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จาก Medical Care in Diabetes 2014

-การตรวจคัดกรองจะทำในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยมาตรฐาน
-การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ กระทำที่ 24-28 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นเบาหวาน
-การตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานว่าจะมีการคงอยู่ต่อไปหรือไม่ ใช้ที่ 6-12 สัปดาห์หลัง
คลอด โดยใช้ OGTT และใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของภาวะที่ไม่ได้ตั้งครรภฺ์
-ในหญิงที่มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรจะมีการตรวจคัดกรองตลอดชีวิตเพื่อเฝ้่าระวังการเกิดเบาหวานและภาวะก่อนเป็นเบาหวานอย่างน้อยทุก 3 ปี
ในหญิงที่มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และพบว่ามีภาวะก่อนเป็นเบาหวานควรได้รับการปรับการดำเนินชีวิตหรือรับประทานยา metformin เพื่อป้องกันการเกิดเบาหวาน
การศึกษาวิจัยต่อไปมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดแนวทางที่เหมือนกันในจะวินิจฉัยเบาหวานจากการตั้งครรภ์

Ref: http://care.diabetesjournals.org/content/37/Supplement_1/S5.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น