วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,666 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจ LDL คอเลสเตอรอล โดยวิธีวัดตรงกับการคำนวน ในประชากรประเทศไทย

ในการคำนวนระดับ LDL มักจะใช้สมการของ Friedewald คือ [LDL-chol] = [Total chol] - [HDL-chol] - ([TG]/5)) แต่มีข้อจำกัดคือการที่มีไตรกลีเซอร์ไรด์มากกว่า 400 มก/ดล, ในกรณีที่มีไคโลไมครอนสูง, มีความผิดปกติของเบตาไลโปโปรตีนในเลือด ซึ่งถ้าใช้การตรวจด้วยวิธี direct LDL จะมีความถูกต้องมากกว่า จากการศึกษาในประเทศไทย โดยการศึกษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ในกลุ่มประชากร 9,285 คน พบว่า direct LDL-C ที่ได้สูงกว่า LDL ที่ได้จากการคำนวน ประมาณ 13 (+ - 8.8) % และพบว่ามีตัวแปลอื่นๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ และค่าดรรชนีมวลกาย ซึ่งมีผลต่อการคำนวน และพบว่าเบาหวาน และการใช้ยาลดไขมันไม่มีผลต่อการคำนวนดังกล่าว ทำให้ได้สมการในคำนวณสองสมการดังนี้
1) DLDL-C = 0.98 TC – 0.84 HDL – 0.12 TG + 0.056 age + 0.071 BMI
2) DLDL-C = 0.98 (TC – HDL) – 0.12 TG + 0.1 age + 2.4 sex + 0.2 BMI

Ref: Comparative Study of Direct - Measured and Calculated LDL in Clinical Use

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น