วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,855 คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ 2557

โดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาโดยลัเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-กรอบการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
-กรอบการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ
-การคัดกรองโรคเบาหวาน: การตรวจเลือด
-การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง: การวัดความดันโลหิต
-การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
-การประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
-การคัดกรองสุขภาวะทางตา
-การประเมินการมองเห็น: Snellen chart
-การทดสอบสภาพสมอง: Abbreviated Mental Test (AMT)
-การทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย: MMSE-Thai 2002
-การคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม (2Q)
-การคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม (9Q)
-การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม
-การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก
-การคัดกรองภาวะหกล้ม: Time Up and Go Teat(TUGT)
-การคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ
-การคัดกรองภาวะโภชนาการ: ดัชนีมวลกาย
-การประเมินภาวะโภชนาการ
-การประเมินปัญหาการนอน
-การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
-การคัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว
-การประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
-รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาแบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการดูแลระยะยาว

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น