วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,871 คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังแบบบูรณาการ

คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังแบบบูรณาการ
Comprehensive Heart Failure Management Program

โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทที่ 1ชนิด สาเหตุ พยาธิสรรีวิทยา อาการและอาการแสดงของ หัวใจล้มเหลว การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยการรักษาหัวใจล้มเหลว
บทที่ 2 การรักษาด้วยยาในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิดกล้ามเนื้อหัวใจทำงานลดลง
บทที่ 3 การจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบูรณาการ
บทที่ 4 ข้อผิดพลาดและปัญหาที่พบบ่อยในการรักษาผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลวเรื้อรังแบบผู้ป่วยนอก
บทที่ 5 บทบาทพยาบาลคลินิกหัวใจล้มเหลวลิงค์ https://dl.dropboxusercontent.com/u/31737239/Comprehensive%20Heart%20Failure%20Management%20Program.pdf

1 ความคิดเห็น: