วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,881 แนวทางการให้รหัสการวินิจฉัยโรค หัตถการและการผ่าตัดทางอายุรศาสตร์

แนวทางการให้รหัสการวินิจฉัยโรค หัตถการและการผ่าตัดทางอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาทิทยาลัยมหิดล
โดยคุณธิดา สถาพร หน่วยรหัสโรค งานเวชระเบียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น