วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,866 Global sodium consumption and death from cardiovascular causes

Original article
N Engl J Med   August 14, 2014

ที่มา: การบริโภคโซเดียมสูงทำให้เกิดการเพิ่มความดันโลหิต เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหลอดเลือดและหัวใจ แต่ผลกระทบของการบริโภคโซเดียมในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดของทั่วโลกยังไม่ทราบแน่นอน
วิธีการศึกษา: ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจในการบริโภคโซเดียม โดยตรวจดูจากการขับถ่ายปัสสาวะและอาหารในประชากรจาก 66 ประเทศ (คิดเป็น 74.1% ของผู้ใหญ่ทั่วโลก) และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัดปริมาณการบริโภคทั่วโลกของโซเดียมตามอายุ, เพศ, และประเทศ ผลกระทบของโซเดียมต่อความดันโลหิต ซึ่งสอดคล้องตามอายุ, เชื้อชาติ และการมีหรือไม่มีความดันโลหิตสูง ข้อมูลจะถูกคำนวณโดยการทำ meta-analysis จากการสุ่มจำนวน 107 การศึกษา, และผลกระทบของความดันโลหิตในการเสียชีวิตของโรคหัวใจและหลอดเลือดสอดคล้องตามอายุ, จะถูกคำนวณจาก meta-analysis of cohorts การเสียชีวิตจำเพาะสาเหตุได้มาจาก Global Burden of Disease Study 2010 โดยใช้การประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบทำการประเมินผลกระทบหัวใจและหลอดเลือดของการบริโภคโซเดียมในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปริมาณการอ้างอิงที่ 2.0 กรัมของโซเดียมต่อวันซึ่งสอดคล้องกับอายุ, เพศ, และประเทศ
ผลการศึกษา: ในปี 2010 ระดับค่าเฉลี่ยโดยประมาณของการบริโภคโซเดียมของโลกเป็น 3.95 กรัมต่อวันและค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคอยู่ระหว่าง 2.18-5.51 กรัมต่อวัน โดยทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต 1,650,000 คนในแต่ละปีเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (95% uncertainty interval [confidence interval], 1.10 - 2.22 million)
ที่ได้มาจากการบริโภคโซเดียมเหนือระดับอ้างอิง; 61.9% ของการเสียชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นในผู้ชายและ 38.1% ที่เกิดขึ้นในผู้หญิง การเสียชีวิตเหล่านี้คิดเป็นเกือบ 1 ใน 10 ผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (9.5%) โดย 4 คนจากทุก 5 คนเสียชีวิต (84.3%) ที่เสียชีวิตเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำ-ปานกลาง และ 2 คนจากทุก 5 เสียชีวิต (40.4%) เสียชีวิตก่อนกำหนด (ก่อน 70 ปี) อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโซเดียมเหนือระดับอ้างอิงพบสูงที่สุดในประเทศจอร์เจียและต่ำสุดในประเทศเคนยา
สรุป: ในการศึกษาการสร้างแบบจำลองนี้ ผู้ที่เสียชีวิต 1,650,000 จากโรคหลอดเลือดหัวใจที่เกิดขึ้นในปี 2010 น่าจะมาจากการบริโภคโซเดียมเกินกว่าระดับอ้างอิงของ 2.0 กรัมต่อวัน

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1304127

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น