วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,882 Trends in new guideline for COPD

โดย อ. วัชรา บุญสวัสดิ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำนำ
-คำจำกัดความของโรคปอดอุดกันเรื้อรัง (definition of COPD)
-การวินิจฉัย
-การรักษา
-การประเมินโรค
-ยาที่ใชในการรักษาโรค
-การรกษาทไมใชยา
-แนวทางการรกษา
-Gold 2011 revision
-สรุป
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/1/TST_Trends_in_new_guideline.pdf


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น