วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,124 ประสิทธิผลของ Mammography ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเปรียบเทียบกับ Mammography ร่วมกับ Ultrasound

จากเวปไซต์สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


จากผลการศึกษาจึงมีคำแนะนำดังนี้ 
ประสิทธิผลของ Mammography ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเปรียบเทียบกับ Mammography ร่วมกับ Ultrasound มีข้อเสนอแนะคือการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย mamography อย่างเดียว น่าจะเพียงพอสำหรับการตรวจคัดกรองที่เป็น mass screening และเพื่อให้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย mammography อย่างเดียวมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ควรมีการติดตามตรวจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
และที่สำคัญหากผลการตรวจมีข้อสงสัยควรยันผลในเบื้องต้นด้วย ultrasound ก่อนการส่งพบศัลยแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยต่อไป

อ้างอิง http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/20121016.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น