วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,142 บทความเรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ธรรมศาสตร์เวชสาร  ปีที่ : 12  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 97-111  ปีพ.ศ. : 2555
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-พยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมอง
-ผลของโรคหลอดเลือดสมอง
-การฟื้นตัวภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
-การพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมอง
-การพยากรณ์การฟื้นตัวของแขน
-การพยากรณ์ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
-การพยากรณ์การฟื้นตัวของการเดิน
-การติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
-แบบการประเมินการฟื้นตัวของระบบการสั้งงานกล้ามเนื้อ
-Brunnstrom stages of motor recovery
-การฟื้นตัวของมือ
-การฟื้นตัวของขา
-แบบการประเมินระดับความสามารถ
-การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
   การฟื้นฟูในระยะเฉียบพลัน
   การฟื้นฟูในระยะหลังเฉียบพลัน
   การฟื้นฟูในระยะเข้าสู่สังคม
- สรุป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น