วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,137 การประเมินภาวะโภชนาการ (nutritional assessment)

โดย พญ.ประณิธิ หงสประภาส
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ทุโภชนาการ (malnutrition)
-ผลกระทบของทุโภชนาการต่อผู้ป่วย
-วัตถุประสงค์ของการประเมินภาวะโภชนาการ
-วิธีการประเมินภาวะโภชนการ
-สรุป

ลิ้งค์ http://med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/701000016/resume/Nutritional_assessment.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น