วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,122 Clinical management of potential bioterrorism-related conditions

Review article
N Engl J Med March 5, 2015

ในบทความนี้จะทบทวนการจัดการทางคลินิกของการติดเชื้อที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นในหลายๆ ชนิด ซึ่งคือความกังวลเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพ บนพื้นฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตควบคู่ไปกับข้อมูลเกี่ยวที่กับความง่ายในการแพร่กระจาย, contagiousness, อัตราการเสียชีวิต, ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน, ความสามารถในการก่อให้เกิดความตื่นตระหนก, และความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ได้แบ่งเชื้อโรคและสารพิษออกเป็นสามประเภทตามความเสี่ยงคือ A, B, C โดยประเภท A จัดอยู่ในระดับสูงสุดของความกังวลและการเตรียมความพร้อมรับมือ ในการทบทวนนี้พิจารณาโรคที่มีสาเหตุมาจากประเภท A ที่มีข้อมูลทางคลินิกระดับสูง โดยในประเภท A viral hemorrhagic fever ก็ยังคงมีขอบเขตอยู่ในบทความนี้
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Anthrax
  Cutaneous Anthrax
  Gastrointestinal Anthrax
  Injectional Anthrax
  Inhalational Anthrax
  Considerations for Anthrax in Special Populations
  Diagnosis of Anthrax
  Treatment of Anthrax
  Prevention of Anthrax
-Smallpox
  Cardinal Features of Smallpox
  Diagnosis of Smallpox
  Treatment and Prevention of Smallpox
-Pneumonic Plague
  Cardinal Features of Pneumonic Plague
  Diagnosis of Pneumonic Plague
  Treatment and Prevention of Pneumonic Plague
-Botulism
  Cardinal Features of Inhalational Botulism
  Diagnosis of Botulism
  Treatment of Botulism
-Tularemia
  Cardinal Features of Pneumonic Tularemia
  Diagnosis of Tularemia
  Treatment and Prevention of Tularemia
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1409755

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น