วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,146 ปัญหาด้านพฤตกรรมอารมณ์และจิตใจ ในผู้ปวยสมองเสื่อม : แนวคิด และการรักษา

ปัญหาด้านพฤตกรรมอารมณ์และจิตใจ ในผู้ปวยสมองเสื่อม (behavioral and  psychological symptoms in dementia, BPSD): แนวคิด และการรักษา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ความเป็นมาของ BPSD
-ความสำคัญของ BPSD
-ความชุกของ BPSD
-การดำเนินโรคของ BPSD
-การจำแนกกลุ่มอาการ BPSD
-หลักการประเมินอาการ BPSD
-แบบประเมินอาการ BPSD
-การรกษาอาการ BPSD
-สรุป

ลิ้งค์ http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/56-4/11-Gobhathai.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น