วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,125 แนวทางการตรวจและประเมินผู้ที่มีภาวะ chronic visual loss

จากเวปไซต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทบาทและความสำคัญของปัญหา chronic visual loss ในโลกและในประเทศไทย
-นิยามของ chronic visual loss
-อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย chronic visual loss
-การแบ่งกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุของ chronic visual loss
-ลำดับขั้นตอนของการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาตามัว
-การวินิจฉัยแยกโรค chronic visual loss

ลิ้งค์ http://med.mahidol.ac.th/eye/sites/default/files/public/chronic%20blur%20vision_0.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น