วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,043. Renal tubular acidosis

หญิง 75 ปี อ่อนเพลีย ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับประทานยาใด พบมีโปแตสเซียมในเลือดต่ำ
ผลเลือด Na 134, K 2.7, Cl 110, HCO3 15, Mg 2.8, urine K 59, BUN 15, Cr 0.93
คิดว่าสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจาก?

พบมีโปแตสเซียมออกมาในทางปัสสาวะ (renal loss) และพบมี metabolic acidosis โดยมี normal anion gap ซึ่งเป็นลักษณะของ hyperchloremic metabolic acidosis จากประวัติและการตรวจร่างกายน่าจะตัดสาเหตุที่เกิดจาก GI loss และ Chronic hypoventilation ออกไปได้ จึงอยู่ในกลุ่ม renal tubular acidosis การจะแยกว่าเป็น proximal หรือ distal type โดยดูตามแผนภาพต่อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น