วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,027. Pregnancy with antiretroviral drug

หญิง 42 ปี UP CD4 116, รับประทาน 3TC + d4T + EFV, Co-trimoxazole  เพิ่งทราบว่าตั้งครรภ์เกือบ 2 เดือนจะให้การดูแลรักษาอย่างไรครับ?

หลักการคือ
หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนเริ่มตั้งครรภ์ไม่ต้องหยุดยา ให้พิจารณาผลการรักษาโดยเร็วจากค่า CD4 และ viral load
+ควรใช้สูตรยาที่ทำให้ viral load ลดลงจนวัดไม่ได้(undetectable viral load) จึงจะดีที่สุด
+หากสงสัยการรักษาล้มเหลว (detectable viral load โดยเฉพาะถ้า viral load มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 copies/mLทั้งที่รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน)ให้ส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
+หากการรักษายังได้ผลดี ให้พิจารณาสูตรยาต้านไวรัสที่กำลังรับประทานอยู่
   -หากสูตรที่รับประทานอยู่ไูม่มีAZT ควรพิจารณาเปลี่ยนเป็นสตูรที่มีี AZT เว้นแต่ผู้ป่ว่ยเคยดื้อยาหรือมีผลข้างเคียงจาก AZT ที่รุนแรง เช่น ซีดมาก่อน
   -หากสูตรยาที่ประทานอยู่มีีEFV และการตั้งครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสแรกให้พิจารณาเปลี่ยนเป็นสูตร AZT +3TC + LPV/r การได้รับ EFV ระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ให้ยุติการตั้งครรภ์

Ref http://gfaidscare.com/doc/HIV%20Guideline%202010.rar

1 ความคิดเห็น: