วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,307 เฉลยแบบทดสอบ 7 พค. 56 ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับ aortic regurgitation?

มีผู้ร่วมตอบโดยแบ่งได้ดังนี้
A. ผู้ป่วย aortic regurgitation จะยังไม่มีอาการเป็นเป็นเวลาหลายปี จนกว่าจะมี LV dysfunction   2  (14%)
B. Infective endocarditis มักทำให้เกิด chronic มากกว่า acute aortic regurgitation   3    (21%)
C. ใน aortic regurgitation ความยาวของเสียง murmur จะสัมพันธ์กับความรุนแรงมากกว่าความดังของ murmur   4 (29%)
D. Color jet กว้าง มากกว่า 65 % ของ left ventricular outflow tract (LVOT) จัดอยู่ในระดับ severe  2  (14%)
E. Regurgitation fraction ตั้งแต่ 50% จัดอยู่ในระดับ severe  3 (21%)

เฉลย
- ผู้ป่วย aortic regurgitation จะยังไม่มีอาการเป็นเป็นเวลาหลายปี จนกว่าจะมี LV dysfunction
- Infective endocarditis มักทำให้เกิด acute aortic regurgitation ส่วน rheumatic fever มักทำให้เกิด chronic aortic regurgitation
- ใน aortic regurgitation ความยาวของเสียง murmur จะสัมพันธ์กับความรุนแรงมากกว่าความดังของ murmur
- การมี color jet กว้าง มากกว่า 65 % หรือ regurgitation fraction ตั้งแต่ 50% จัดเป็น  severe aortic regurgitation 
ดังนั้นคำตอบในข้อ B. จึงไม่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น