วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,316 Sick sinus syndrome


A Review
American Family Physician 
SEMELKA M, GERA J, USMAN S 
May 15 2013 Vol. 87 No. 10

Sick sinus syndrome หมายถึงการรวมของความผิดปกติที่เกิดจากการที่หัวใจไม่สามารถทำหน้าที่ในการให้จังหวะหัวใจ มักจะเกิดกับผู้สูงอายุ, sick sinus syndrome ประกอบด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหลายชนิด รวมทั้งหัวใจเต้นช้า โดยอาจจะมีหรือไม่มีหัวใจเต้นเร็วก็ได้
โดยอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ป่วย sick sinus syndrome จะเกิดมีหัวใจเต้นช้าสลับกับหัวใจเต้นเร็ว ซึ่งเรียกว่า tachy-brady syndrome
Sick sinus syndrome เป็นผลมาจากสาเหตุภายใน หรืออาจจเกิดจากการกำเริบหรือเลียนแบบมาจากปัจจัยภายนอก สาเหตุที่เกิดจากภายในรวมถึงการเกิดพังผืดจากความเสื่อม (degenerative fibrosis), ความผิดปกติของไอออนชาแนล, และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของของ sinoatrial node
ปัจจัยที่มาจากภายนอกสามารถเกิดได้จากยา, การเผาผลาญอาหาร, หรือของระบบประสาทส่วนกลาง อาการและอาการแสดงมักจะไม่ชัดเจนในช่วงต้นและชัดเจนมากขึ้นเมื่อโรคดำเนินมากขึ้น
โดยจะมีความสัมพันธ์กับเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายลดลง ซึ่งการที่เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงพบได้บ่อยที่สุด โดยมีการเป็นลมหมดสติหรือเกือบจะเป็นลมซึ่งเกิดขึ้นในประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย
การวินิจฉัยอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งใช้การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการแยกความผิดปกติของการเต้นหัวใจร่วมกับการปรากฏอาการ
ถ้าคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่สามารถให้การวินิจฉัย การตรวจติดตามในระยะไกล (telemetry monitoring) ในผู้ป่วยทีรักษาใน รพ., การใช้ Holter ในผู้ป่วยนอก , การตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรืออาจจะใช้ loop monitoring การตรวจด้วย electrophysiology ก็ยังสามารถนำมาใช้แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นประจำ การรักษาโดยการแก้ไขปัจจัยภายนอกถ้าเป็นไปได้ และการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ โดยเครื่องกระตุ้นหัวใจไม่ได้
ลดอัตราการเสียชีวิต แต่สามารถลดอาการและทำให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้น

Ref: http://www.aafp.org/afp/2013/0515/p691.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น