วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,328 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ ผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention, PCI)

โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน
-คุณภาพของหลักฐานและระดับคำแนะนำ    
-เกณฑ์มาตรฐานของสถานบริการที่เป็นศูนย์โรคหัวใจและห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด
-เกณฑ์การตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย                
-หลักจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัตรักษาโรคหัวใจผ่านสายสวน  
-การประกันคุณภาพด้านทีมสหสาขา    
-หลักการในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวน  
-เครื่องชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวน
-คำแนะนำการปฏิบัตรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวนในผู้ป่วย chronic stable angina pectoris    
-แนวทางการรักษาผู้ป่วย stable angina pectoris ด้วยการรักษาผ่านสายสวนหรือการผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
-คำแนะนำการปฏิบัตรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวน
   ในผู้ป่วย left main coronary artery disease
   ในผู้ป่วยหลอดเลือดโคโรนารีย์อุดตันเรื้อรัง(Chronic total occlusion)    
   ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน      
-การบริหารยารวมกับหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน ในผู้ป่วย Chronic stable angina pectoris
    การใช้ยา Aspirin และ Cilastazol    
    การใช้ยา ต้านเกร็ดเลือดจำเพาะ Glycoprotein IIb/IIIa  
-การตรวจสวนฉีดสารทึบรงัสีหลอดเลือดโคโรนารีย์หลังการรักษา PCI
-คาแนะนำการปฏิบัตรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวนในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment ยกสูง (STEMI)
ที่มาหลัง 12 และไม่เกิน 48 ชม.หลังเกิดอาการ
-คำแนะนำการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวนในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังเกิดอาการเกิน 24 ชั่วโมง (recent myocardial infarction) STEMI ที่ไม่
สามารถเปิดหลอดเลือดได้ด้วยยาละลายลิ่มเลือด  (rescue PCI after failed thrombolysis)
-การตรวจสวนฉีดสารทีบรังสีหลอดเลือดโคโรนารีย์ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
-การตรวจสวนฉีดสารทึบรงัสีหลอดเลือดโคโรนารีย์และการรักษา PCI ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หลังการให้ยาละลายลิ่มเลือด
-การบริหารยารวมกับหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายในผู้ป่วย STEMI
    การใช้ยา Aspirin และ Cilastazol, ยา ADP antagonist,
    ยาต้านเกร็ดเลือดจำเพาะ Glycoprotein IIb/IIIa heparin,
    Unfractionated heparin, low molecular weight heparin
-คำแนะนำการปฏิบัตรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวนในผู้ป่วย unstable angina หรือ  NSTE-ACS
-การรักษา NSTE-ACS ในระยะแรกของโรคแบบคุกคาม (Invasive strategy)
เปรียบเทียบกับการรักษาประคับประคอง (Conservative strategy)
-การบริหารยาร่วมกับหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน
ในผู้ป่วย NSTE-ACS
  การใช้ยา Low molecular weight heparin
 การใช้ยาต้านเกร็ดเลือดจำเพาะ Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor  
-ขดลวดค้ำยันชนดเคลือบยา Drug Eluting Stent (DES)

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น