วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,325 ผลของการให้ยาต้านไวรัสในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

Prophylactic effect of antiretroviral therapy on hepatitis B virus infection
Clin Infect Dis. 2013 Jun;56(12):1812-9

จากการตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีของกลุ่มตัวอย่างในครั้งแรก พบว่ามีผลลบในทุกๆการตรวจวิเคราะห์จำนวน 354 คนจากจำนวน 1,434 คน จากการวิเคราะห์ตัวอย่างสุดท้ายพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในช่วงระยะเวลาการติดตามจำนวน  43 คน
พบว่าอัตราการติดเชื้อลดลงในช่วงที่ได้รับยาต้านไวรัสที่มี lamivudine (LAM) หรือ tenofovir disoproxil fumarate (TDF) (โดยมีอัตราการติดเชื้อ 0.669 ใน 100 คน/ปี) ส่วนการไม่ได้ยาต้านไวรัสจะมีอัตราสูงกว่า
 (โดยมีอัตราการติดเชื้อ 6.726 ใน 100 คน/ปี) และยาต้านไวรัสอื่น ๆ (โดยมีอัตราการติดเชื้อ 5.263 ใน 100 คน/ปี) (P น้อยกว่า 0.001) พบว่า Genotype A มีความชุกของโรคมากที่สุด (76.5%), และไวรัสตับอักเสบบี ที่ดึ้อต่อ LAM พบได้บ่อยมากขึ้นในการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในการให้ยาต้านไวรัสที่มีส่วนประกอบของ LAM (50.0%) มากกว่าการที่ไม่ให้ยาต้านไวรัสและได้ยาต้านไวรัสอื่น ๆ (7.1%) (P = 0.029)
สรุป: ยาต้านไวรัสที่มี LAM และ TDF ดูเหมือนว่าจะสามารถให้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  ถึงแม้ว่าจะยังมีสายพันธุ์ที่ดื้อยา

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23487374?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น