วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,312 สิ่งที่แตกต่างระหว่าง late onset SLE กับ SLE ที่เกิดในช่วงอายุปกติ

-Late onset SLE จะเกิดได้ช่วงอายุ  50-65 ปี โรคมักจะมีความรุนแรงน้อยกว่า โดยพบว่า skin manifestations, photosensitivity, arthritis และ nephritis, จะพบได้น้อยมาก โดยในหนังสือ essential in clinical rheumatology: rheumatology for the non-rheumatologist กล่าวถึงที่ลดลงได้แก่  alopecia , photosensitivity, malar rash, oral + nasal ulcers, lymphadenopathy, glomerulonephritis
-ส่วน serositis, lung involvement และ Sjögren's syndrome จะพบได้บ่อยกว่า โดยในหนังสือ essential in clinical rheumatology: rheumatology for the non-rheumatologist กล่าวถึงที่เพิ่มขึ้นได้แก่ interstitial pneumonitis, serositis, hematocytopenia, peripheral neuropathy, Sjögren's syndrome
-อัตราการตรวจพบ rheumatoid factors จะมากขึ้่น ซึ่งพอๆ กับ anti-Ro และ  anti-La antibodies
-ส่วน anti-RNP antibodies และ hypocomplementaemia จะลดลง ลักษณะทางคลินิกมักจะไม่จำเพาะทำให้การวินิจฉัยได้ช้า ส่วนการรักษาขึ้นอยู่กับลักษณะการแสดงออกทางคลินิก

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18190884
Essential in clinical rheumatology: rheumatology for the non-rheumatologist ของสมาคมรูตาติซั่มแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น