วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,318 ปริมาณเกล็ดเลือดและค่า INR ที่เหมาะสมก่อนการทำหัตถการหรือการผ่าตัด

                                                     ปริมาณเกล็ดเลือด        INR
-Paracentesis                                      ≥30,000                 ≤2.0
-Thoracentesis                                    ≥50,000                 ≤1.5
-Transbronchial Lung Biopsy                ≥50,000            ≤1.5
-Subclav/IJ Line                                  ≥30,000                 ≤1.5
-Renal Biopsy                                     ≥50,000                  ≤1.5
-Liver Biopsy                                     ≥50,000                  ≤1.5
-Hickmann, Groshong Catheters  ≥50,000                  ≤1.5

ส่วนในแนวทางเวชปฏิบัติการให้เกล็ดเลือด สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ดังนี้
-การเจาะตรวจไขกระดูก (bone marrow aspiration และ biopsy) สามารถทำได้โดยไม่ต้องให้เกล็ดเลือด
-การเจาะหลัง , การฉีดยาชาเข้าช่อง epidural (epidural anesthesia), การส่องกล้องทางเดินอาหารรวมกับการตัดชิ้นเนื้อตรวจ (biopsy), การแทงสายเข้าหลอดเลือด (central venous catheter), การส่องกล้องทางเดินหายใจร่วมกับตัดชิ้นเนื้อตรวจ, การตัดชิ้นเนื้อตับเพื่อตรวจ หรือ การผ่าตัดช่องท้อง (laparotomy), normal labor ควรรักษาระดับเกล็ดเลือดให้มากกว่า 50,000 /mm3
 - การผ่าตัดที่ระดับประสาทส่วนกลาง หรือตา หรือมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดที่แก้ไขไม่ได้ร่วมด้วย ควรรักษาระดับเกล็ดเลือดให้มากกว่า 100,000 /mm3
โดยผู้ป่วยควรได้รับการตรวจระดับเกล็ดเลือดหลังได้เกล็ดเลือด เพื่อยืนยันว่าได้ระดับที่ต้องการ
หรือไม่ก่อนทำการผ่าตัด

Ref: http://www.psbc.org/therapy/ffp.htm
แนวทางเวชปฏิบัติการให้เกล็ดเลือด สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น