วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,310 แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด
คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลประฐมภูมิ

ตีพิมพ์โดยองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 2010 ภายใต้ชื่อเรี่อง 
The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) : Manual for use in primary care 
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้มอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงาน 
พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

แปลและเรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 
  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สวรรณา อรณพงค์ไพศาล 
  แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบลย์

สนับสนุนโดย 
สำนกงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) 
แผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน 


ลิงค์ดาวน์โหลด ลิ้งค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น