วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,327 สิทธิประโยชน์ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

บางครั้งในเวชปฏิบัติอาจจะสงสัยว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละชนิดในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จะทำได้บ่อยมากน้อยเพียงใด ลองมาศึกษาดูตามนี้นะครับ

Basic Lab  * (CBC,FBS,Cr,Choles,TG)
ในกรณีที่เริ่มยาแล้ว
- ผู้ติดเชื้ออายุต่ำกว่า 35 ปี และ ไม่มีโรคประจำตัว  ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
- ผู้ติดเชื้ออายุต่ำกว่า 35 ปี และ มีโรคประจำตัว ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
- ผู้ติดเชื้ออายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี

CD4 
- กรณียังไม่ได้เริ่มยาต้านไวรัส 
CD4 > 500 เซลล์ / ลบ.มม. ปีละ 1 ครั้ง
CD4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 เซลล์ / ลบ.มม.ปีละ 2 ครั้ง
- กรณีเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
 CD4 ³ 350 เซลล์ / ลบ.มม. และ VL < 50 copies / mlปีละ 1 ครั้ง
CD4 < 350 เซลล์ / ลบ.มม. หรือ VL > 50 copies / mlปีละ 2 ครั้ง
Cd4 < 350 เซลล์ / ลบ.มม. และ Vl < 50 copies / mlปีละ 1 ครั้ง

VL
- เฉพาะผู้ที่เริ่มยาต้านไวรัสแล้ว
 ตั้งแต่เริ่มยาต้านไวรัส จน VL < 50 copies / mlไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
VL < 50 copies /ml1 ครั้ง/ปี
-กรณีที่มีข้อสงสัยว่าผู้ติดเชื้อจะมีการเกิดเชื้อดื้อยา
1. มีประวัติทานยาไม่ตรงเวลา มากกว่า 1 ชม. (ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป) หรือทานยาไม่สม่ำเสมอ
2. มีอาการป่วยของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสสามารถตรวจเพิ่มได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ    2 ครั้ง

Drug Resistance
- VL > 2,000 copies / ml ในขณะที่ยังทานยาอยู่ หรือ หยุดยาไม่เกิน  4 สัปดาห์ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

HIV Testing
ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

DNA PCR for Baby
ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

Hepatitis B Surface antigen
กรณีไม่มีประวัติได้รับวัคซีนมาก่อน 1 ครั้ง ก่อนเริ่มยา
(ยังอยู่ในเหมาจ่ายรายหัว รอเสนออนุมัติ)

* เฉพาะกรณีการตรวจเพื่อประโยชน์ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี หากผู้ป่วยมีโรคหรือเหตุอื่น  ซึ่งต้องตรวจ Basic Lab สามารถตรวจได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของโรคนั้นๆ
หมายเหตุ  :  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ เสนอแนะในเรื่องการรณรงค์ตรวจเลือดโดยสมัครใจปีละ 2 ครั้ง  โดยเห็นว่าประกันสังคมต้องให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันฯมาตรฐานการรักษามีมาตรฐานเดียว

ข้อมูลจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
http://www.aidsstithai.org/contents/view/222

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น