วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,309 เฉลยแบบทดสอบ 8 พค. 5: ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า?

มีผู้ร่วมตอบโดยแบ่งได้ดังนี้
A. ถ้าสุนัขไม่แสดงอาการใน 10 วัน มั่นใจได้ว่าผู้ถูกสุนัขกัดไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า   2 (6%)
B. ถ้าถูกกัดมาเป็นเดือนๆ โดยสุนัขยังมีชีวิตอยู่ดี ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้  4 (12%)
C. ไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ RIG ในช่วงเวลาเดียวกัน  7 (21%)
D. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (แบบก่อนสัมผัส) มีระดับภูมิคุ้มกันขี้นสูงพอที่จะป้องกันโรคได้ภายใน 7 วัน   10 (30%)
E. กำลังเป็นไข้หวัดก็สามารถฉีดวัคซีนได้ถ้าไม่มีไข้ แต่ถ้ามีไข้ควรรอใหไข้ลดก่อน   10 (30%)

เฉลย
- ถ้าสุนัขไม่แสดงอาการใน 10 วัน มั่นใจได้ว่าผู้ถูกสุนัขกัดไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นไปตามผลทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและสถานเสาวภาสภากาชาดไทยพบวา สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้วจะตายภายใน 10 วัน
- ถ้าถูกกัดมาเป็นเดือนๆ โดยสุนัขยังมีชีวิตอยู่ดี ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก็ได้ เหตุคล้ายกับในข้อ A
- จริงๆ แล้วเนื้้อหาคำตอบตกหล่นไปต้องขออภัยจริง ซึ่งต้องเป็น "ไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ RIG ในช่วงเวลาเดียวกันกับการฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆ ครับ"
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (แบบก่อนสัมผัส) มีระดับภูมิคุ้มกันขี้นสูงพอที่จะป้องกันโรคได้ภายใน 14 วันหลังฉีดยา
- กำลังเป็นไข้หวัดก็สามารถฉีดวัคซีนได้ถ้าไม่มีไข้ แต่ถ้ามีไข้ควรรอให้ไข้ลดก่อน ซึ่งเป็นไปตามอ้างอิงที่กล่าวไว้ครับ (ในหมวดคำถามที่พบบ่อย)
ดังนั้นคำตอบในข้อ D จึงไม่ถูกต้อง

อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น