วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,370 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2556 ณ. ปัจจุบัน

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค. 56  
มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 59,318 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 92.57 ต่อแสนประชากรจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 219.4 (3.2 เท่า) กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 15-24 ปี (ร้อยละ 29.02) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน (ร้อยละ 51.92) จำนวนผู้ป่วยตาย 68 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.11 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยตายสูงสุด คือ 15-24 ปี (ร้อยละ 27.94) ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน (ร้อยละ 48.53.23)

ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น