วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,384 แนวทางการเก็บและส่งตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการ กรณีการสอบสวนโรค/ภัย สำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

จัดทำโดย 
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา 
กลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เนื้อหาประกอบด้วย
-แนวทางการสบับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรณีสอบสวนโรค
-หลักทั่วไปในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 กลุ่มโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ
    กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
    กลุ่มโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
    กลุ่มโรคที่นำโดยแมลง
    กลุ่มโรคติดต่ิอระบบทางเดินหายใจ
    กลุ่มโรอื่นๆ
-รายชื่อผู้ประสานงาน SRRT กรณีการสนับสนุนงบประมาณการตรวจ
-วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.dpck5.com/epid_dpc5/assets/library/specimen_0811191506.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น