วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,394 ฝีในปอด (lung abscess) ที่ไม่เห็นจาก CXR แต่เห็นได้จากการทำ CT scan

ผู้ป่วยชาย 68 ปี มาด้วยไข้ ไอ เหนื่อยง่าย เจ็บอกขวา 1 สัปดาห์ CXR เป็นเป็นลักษณะตามภาพแรก แต่เมื่อทำ CT scan จะพบเป็น air fluid level 2 ตำแหน่ง คิดถึงฝีในปอด (lung abscess) เมื่อให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้ 5 วัน ไข้ลงดี ผลการตรวจ CXR ซ้ำพบว่ารอยโรคลดลงดังภาพสุดท้าย จะเห็นได้ว่าบางครั้งภาพ CXR ก็ไม่สามารถให้การวินิจฉัยว่าฝีในปอดได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น