วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,382 Long-tract signs

Long-tract signs เป็นลักษณะการตรวจพบทางคลินิกที่บ่งบอกถึงการมีความผิดปกติของ fiber tracts หรือ pathway ต่างๆ ที่ผ่านจากสมองลงมาทางไขสันหลัง โดยจะช่วยบอกโรคของความผิดปกติของระบบสมองส่วนกลาง (สมองและไขสันหลัง) ได้ โดยมี tract ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น corticospinal, reticulospinal, vestibulospinal tract โดย tract ที่มีความสำคัญทางคลินิกมากๆ ได้แก่ pyramidal หรือ corticospinal จึงอาจจะมีชื่อเรียอีกคือ pyramidal signs โดยในบางอ้างอิงเปรียบเทียบเท่ากับการตรวจ พบมี upper motor neuron sign การตรวจกระทำโดยการตรวจเพื่อค้นหา เช่น
-Pyramidal weakness
-Muscle tone ดูว่ามี spasticity, lasp-knife phenomenon หรือ clonus
-Hyperreflexia
-Coordination เช่น มี ataxia จากการอ่อนแรง
-Abnormal reflexes อื่นๆ เช่น Babinski หรือ Hoffman's sign

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม
http://doctorsjunction.blogspot.com/2012/12/upper-motor-neurone-umn-syndrome.html
http://www.justanswer.com/health/2488h-long-tract-signs.html
http://www.madsci.org/posts/archives/2000-07/964911294.Me.r.html
http://neurosurgery.ucla.edu/body.cfm?id=1123&ref=128&action=detail

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น