วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,388 ข้อผิดพลาดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อก (Pitfalls in Management of Dengue Shock Syndrome)

โดย ศ.พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

เนื้อหาโดยประกอบด้วย
-กล่าวนำ
-ลักษณะทางคลินิกของ dengue hemorrhagic syndrome (DHF)/dengue shock syndrome (DSS)
-Pitfalls ในการวินิจฉัย DHF/DSS
-Pathophysiology change in DHF/DSS
-การให้สารน้ำชดเชยใน DHF/DSS
-Management of DSS
-Pitfalls in management of DSS
-บทสรุป

ลิ้งค์ http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/Pitfall%20in%20management%20of%20deengue.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น