วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,378 ควรจะเลิกสูบบุหรี่แบบทันทีทันใดหรือค่อย ๆ ลดการสูบลงจนเลิกได้

Should smokers quit abruptly or gradually?
July 11, 2013
Thomas L. Schwenk, MD reviewing Lindson-Hawley N et al. JAMA 2013 Jul 3. Lindson-Hawley N et al. Cochrane Database Syst Rev 2012 Nov 14

วิธีในการเลิกสูบบุหรี่แบบทันทีทันใด (บางครั้งเรียกว่า "cold turkey") หรือที่บ้านเราเรียกว่าการหักดิบ กับการที่ค่อย ๆ ลดการสูบบุหรี่ลงจนเลิกได้ โดยแนวปฏิบัติทางคลินิกของสหรัฐอเมริกาและเช่นเดียวกับฉลากกำกับยาโดย FDA ของสหรัฐอเมริกา แนะนำว่าควรพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่แบบทันทีทันใด แต่ผู้สูบบุหรี่บางคนชอบที่จะค่อยๆลดปริมาณนิโคตินลงมากกว่า
ในการทบทวนแบบ Cochrane จาก 10 การทดลองควบคุมแบบสุ่ม ซึ่งดำเนินการในหลายสภาวะที่แตกต่างๆ ในหลายประเทศ โดยนักวิจัยได้ทำการประเมินอัตราการเลิกบุหรี่อย่างน้อย 6 เดือนภายหลังได้รับการบำบัด (แบบทันทีทันใดหรือแบบค่อย ๆ เลิก) ในผู้สูบบุหรี่จำนวน 3,760 คนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยที่สถานะการสูบบุหรี่ได้รับการตรวจสอบทางชีวภาพใน 7 การศึกษา
พบว่าอัตราการเลิกอยู่ที่ 14% -15% โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเลิกสูบบุหรี่ ความสำเร็จของวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แตกต่างกันในการศึกษาที่มีการให้นิโคตินทดแทน, self-help methods, หรือ behavioral support.
ในหัวข้อความคิดเห็นได้กล่าวว่า ในการศึกษาแบบ meta-analysis นี้ พบว่การหยุดสูบบุหรี่อย่างกระทันหันและการค่อย ๆ ลดการสูบบุหรี่ลงมีความสำเร็จใกล้เคียงกัน ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าแพทย์
สามารถร่วมปรึกษาให้ข้อมูลคำแนะนำกับผู้ป่วยที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เพื่อระบุถึงวิธีการที่ผู็ป่วยต้องการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ที่ครอบคลุม โดยแนวปฏิบัติทางคลินิกในการเลิกสูบบุหรี่ของสหรัฐอเมริกาจะเป็นในแนวทางการเลิกสูบแบบทันทีทันใด แต่ในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องนี้

Ref: http://www.jwatch.org/na31587/2013/07/11/should-smokers-quit-abruptly-or-gradually

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น