วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

3,159 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

โดยสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แม้ว่าจะพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2547 แต่เนื้อหายังสามารถนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย 
-วัตถุประสงค์
-กลุ่มเป้าหมาย
-เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
-การซักประวัติ
-การตรวจร่างกาย
-ภาพแสดงตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะที่ drain น้ำเหลืองบริเวณคอ
-แผนภูมิแสดงแนวทางการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
-ภาคผนวก ก
-ภาคผนวก ข
-References

ลิงค์ http://www.rcot.org/pdf/CPG-Cervical%20Lymphadenopathy.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น