วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

3,166 ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ

โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
บทที่ 1 ภาพรวมระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
บทที่ 2 ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ
บทที่ 3 ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บทที่ 4 ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
บทที่ 5ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
บทที่ 6 ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก

ลิ้งค์ http://www.boe.moph.go.th/files/report/20150115_39396691.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น