วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

3,170 แนวทางการบำบัดรักษาการติดสารเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ด้วยเมทาโดนระยะยาว

แนวทางการบำบัดรักษาการติดสารเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ด้วยเมทาโดนระยะยาว
(Guidelines for Methadone Maintenance Treatment of Opioids Dependence)
โดยศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การบำบัดรักษาการเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ด้วยเมทาโดนระยะยาวเป็นรูปแบบการบำบัดรักษาที่เป็นสากล มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและคุ้มค่าทั้งผู้ให้บริการและรับบริการ
สามารถลดจำนวนผู้ที่จะเบี่ยงเบนไปใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นสาระสำคัญของการลดอันตรายจากการใช้ยา ทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นคงในชีวิต
ไม่ต้องหลบซ่อนผู้รักษากฎหมาย และผู้คนรอบด้าน สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่และทำหน้าที่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ลดจำนวนครั้งของการรอ/รักษาให้เลิกยาเสพติด
ลดปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในกระบวนการยุติธรรม ลดความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อเอชไอวีและไวรัสอื่นๆที่ติดต่อทางเลือดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น