วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

3,160 รายงานการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
รายงานการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
-บทที่ 2 ระเบียบวิธีการสำรวจ
-บทที่ 3 ผลการสำรวจความถในการบรโภคอาหาร
-บทที่ 4 ผลการสำรวจอาหารบริโภคโดยการสัมภาษณ์อาหารบริโภคทบทวนความจำย้อนหลัง
24 ชั่วโมง


ลิ้งค์ http://www.hisro.or.th/main/download/NHES4_NUTRITION.pdf

1 ความคิดเห็น:

  1. สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
    blankets for summer sleeping
    ac blanket cover

    ตอบลบ