วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

3,177 จริยธรรมทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน

โดย อ. นพ. นิธิพัฒน์  เจียรกุล 
รองเลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-การทำหน้าที่แทนบุคคลที่สาม
-การรักษาความลับของผู้ป่วย
-เวชระเบียน
-การเปิดเผยข้อมูล
-การขอความยินยอม
-การตรวจทางพันธุกรรม
-ความเสี่ยงทางสุขภาพของตัวแพทย์เองและตัวผู้ป่วย
-การปฏิบัติงานในสถานการณ์จากมหันตภัยธรรมชาติ
-การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-การออกใบรับรองแพทย์
-การให้บริการบุคคลจำเพาะ
-การเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย
-ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
-ขอบเขตความเป็นส่วนตัว
-การรับของสมนาคุณ
-การรักษาที่ไร้ประโยชน์
-การบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
-ผลประโยชน์ทับซ็อนทางธุรกิจ
-ความรับผิดชอบต่อสังคม
-ความมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายทรัพยากรสุขภาพให้เหมาะสม
-บทบาทของแพทย์ต่อกิจการของรัฐ
-การแพทย์ไร้พรมแดน
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ด้วยกันเองในหน้าที่
-การปฏิบัติเมื่อตัวแพทย์ป่วย
-การทบทวนเวชปฏิบัติในกลุ่มแพทย์ด้วยท่วงทีกัลยาณมิตร
-การมีส่วนรวมในงานวิจัยทางการแพทย์
-บทส่งทาย

ลิ้งค์ http://www.rcpt.org/index.php/2012-10-03-16-53-39/category/3-2012-10-09-14-46-45.html?download=19%3A2012-11-01-16-33-35

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น