วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

3,176 คู่มือนิเทศการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และการให้บริการปรึกษาแบบคู่ เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

โดยสำนักส่งเสิรมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย 
-ข้อแนะนำการใช้คู่มือ
-ความหมายของคำย่อ/อักษรย่อ
-บทที่ 1 บทนำ
-บทที่ 2 แนวทางการนิเทศ
-บทที่ 3 หัวข้อและประเด็นการนิเทศ
-บทที่ 4 การรายงานสรุปผลการนิเทศ
-ภาคผนวก ก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น