วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

3,175 หนังสือการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

โดย เนาวรัตน์ เจริญค้า,นิภาพรรณ กังสกุลนิติ,นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,ชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม,สถาพร จิรัตนานนท์,Stephen Hamann

สนับสนุนโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มต่างๆ
-โรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่
-ภาวะทางเศรษฐกิจ
-ภาคการสื่อสาร
-ภาคส่วนการเมืองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น