วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

470. Oral phosphate binders in patients with kidney failure

Oral phosphate binders in patients with kidney failure
 Review article      NEJM   April 8, 2010

Hyperphosphatemia เป็นภาวะแทรกซ้อนของภาวะไตวายที่พบได้เสมอมักเกิดขึ้นไปพร้อมกับ hypocalcemia และมีระดับ vitamin D ต่ำ ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะนำไปสู่ secondary hyperparathyroidism ซึ่งอาจนำไปสู่ painful fractures, brown tumors, และ generalized osteopenia การควบคุมอาหารที่มี phosphate สูง เป็นการรักษาหลัก แต่มักจะไม่สามารถควบคุมภาวะ hyperphosphatemia ได้เนื่องจากไม่สามารถชดเชยการลดการขับ phosphate ที่ออกทางไตทำให้เกิด positive phosphate balance ส่วนกระดูกก็จะมีการสลายมากเนื่องจากมีความผิดปกติของ bone remodeling จากไตวาย ซึ่งภาวะทั้งสองทำให้เกิด vascular calcification โดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถควบคุมให้ได้ในระดับที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ phosphate binders จึงถูกใช้มากกว่า 90% ของผู้ป่วยที่มีไตวาย [ในบทความนี้คำว่าไตวายหมายถึงไตวายเรื้อรัง]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น