วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

478. Aggressive lymphomas

Aggressive lymphomas
Review article, Mechanism of disease NEJM April 15, 2010

ชนิดย่อยของ lymphoma มีกำเนิดมาจาก lymphocytes ซึ่งมีการเจริญและเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน และแยกไปตาม oncogenic programs ที่มีอยู่ ซึ่งการตรวจแยกยังไม่สามารถทำได้จากการใช้กล้องจุลทรรศน์ บทความนี้กล่าวเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านพันธุกรรมในระดับโมเลกุล ของ aggressive lymphomas และพุ่งความสนใจไปยังชนิดที่พบมากที่สุดของโรคนี้ ซึ่งได้แก่ diffuse large-B-cell lymphoma โดยพบได้ถึง 30 - 40% ของผู้ป่วย lymphomas รายใหม่

การรักษาใหม่ๆ ในการควบคุมของ lymphomas นำมาใช้ร่วมกันในการฆ่าเซล lymphoma ได้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยการประเมินทางปรีคลินิกและการทดลองทางคลินิกรวมทั้งการดูทางด้านโครงสร้างระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีนใช้ในการกำหนดชนิดย่อยของ lymphoma และใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการรักษา การอ่านสายลําดับซํ้าของยีนมะเร็งถูกนำมาใช้ และเหมือนว่าจะขึ้นกับรายละเอียดของ signaling pathway และยังนำมาใช้เพื่อกำหนดขั้นตอนทิศทางในการยับยั้งการเกิดโรคนี้ ในที่สุด targeted pathways ในช่วงก่อนและระหว่างการรักษาถูกนำมาใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษา โดยหวังว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา และเป็นการรักษาที่ไม่เป็นพิษต่อผู้ป่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น