วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

2,012 ระดับของแลคเตทมีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ

Lactate level correlates with prognosis in patients with suspected infection
Journal watch September 17, 2012
Publish in Acad Emerg Med. 2012 Aug;19

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแลคเตทในเลือดและอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ นักวิจัยได้ทบทวนชาร์ทผู้ป่วยจำนวน 2,596 คนที่รับเข้านอนในโรงพยาบาลจากแผนกฉุกเฉินที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ (อนุมาณจากการได้ยาปฏิชีวนะจากในแผนกฉุกเฉิน) และผู้ที่ได้รับการตรวจแลคเตทในเลือดจากแผนกฉุกเฉิน
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลโดยรวมเป็น 14.4% และค่ามัธยฐานของระดับแลคเตทเริ่มต้นคือ 2.1 มิลลิโมล / ลิตร ระดับแลคเตทเริ่มต้นที่มากกว่า 4 มิลลิโมล / ลิตร พบ 17.6% ของผู้ป่วย อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการที่มีแลคเตทเพิ่มขึ้น โดยมีตั้งแต่ 6% ในผู้ป่วยที่มีระดับแลคเตทน้อยกว่า
1.0 มิลลิโมล / ลิตร จนถึง 39% ในผู้ป่วยที่มีระดับของแลคเตท 19 - 20 มิลลิโมล / ลิตร
ในหัวข้อของความเห็นกล่าวไว้ว่า สามารถสรุปความสำคัญจากการศึกษานี้ได้เป็น 2 จุดคือ อันดับแรกผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อที่มีระดับแลคเตทน้อยกว่า 4 มิลลิโมล / ลิตร ก็ยังมีความเสี่ยงของการเสียชีวิต ซึ่งแพทย์ไม่ควรประเมินความรุนแรงและความเสี่ยงของผู้ป่วยโดยใช้ระดับแลคเตทแต่เพียงอย่างเดียว ประการที่สองความเสี่ยงการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในการที่มีระดับแลคเตทที่เพิ่มขึ้น จึงควรให้การช่วยชีวิตผู้ป่วยตามลำดับความสำคัญโดยให้การช่วยในผู้ป่วยที่มีระดับแลคเตทสูงกว่าก่อน

Ref: http://emergency-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/914/1?q=pfw-featured

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น