วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

2,014 การตรวจน้ำไขสันหลังเพื่อการวินิจฉัย dementia และ parkinsonian disorders

CSF panel analysis for diagnosis of dementia and parkinsonian disorders
Journal watch     September 19, 2012

ความแตกต่างของ Alzheimer disease, parkinsonian disorders ร่วมกับ dementia, และรูปแบบอื่นๆ ของ dementia เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยาก
การจะวินิจฉัยยังค่อนข้างลำบาก ผู้วิจัยได้ประเมินสิ่งบ่งชี้ในน้ำไขสันหลังในการแยกผู้ป่วย 346 คนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยความจำเสื่อมหลายรูปแบบและ 107 คนที่เป็นกลุ่มควบคุม (ไม่มี parkinsonian หรือ cognitive disorders) ซึ่งความผิดปกติได้แก่ Parkinson disease (PD), PD with dementia (PDD), dementia with Lewy bodies (DLB), Alzheimer disease (AD), progressive supranuclear palsy (PSP), multiple system atrophy (MSA), และ corticobasal degeneration (CBD)
ในการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมผู้วิจัยพบความแตกต่างดังนี้
-Alpha-synuclein เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยซึ่งเป็น AD แต่ลดลงในผู้ป่วย PD, PDD, DLB หรือ MSA
-Beta-amyloid 1-42  พบต่ำที่สุดใน AD แต่พบว่าลดลงในผู้ป่วย DLB ด้วย
-ผู้ป่วย AD พบการเพิ่มขึ้นของ total tau และ phosphorylated tau ตามที่คาดไว้
-Neurofilament light chain พบเพิ่มขึ้นใน PSP, MSA และผู้ป่วย CBD เมื่อเทียบกับทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับการวินิจฉัยอื่นๆ
ผู้เขียนสรุปว่า การใช้สิ่งบ่งชี้ทั้งหมด อาจทำให้ AD สามารถแยกความแตกต่างจาก DLB และ PDD การวิเคราะห์ light chain สามารถทำนาย atypical parkinsonism ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้การตรวจอื่น ๆ ของ CSF

Ref: http://neurology.jwatch.org/cgi/content/full/2012/918/2?q=etoc_jwneuro

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น