วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

2,020 การเปลี่ยนแปลงของไทรอยด์ฮอร์โมนใน euthyroid sick syndrome

Euthyroid sick syndrome เป็นความผิดปกติในผลตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่เกิดขึ้นในภาวะที่ไม่ได้มีการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติของต่อมไทรอยด์โดยตรง (nonthyroidal illness) และไม่มีความผิดปกติของ hypothalamic-pituitary แต่เป็นความเจ็บป่วยในด้านอื่น ซึ่งหลังจากหลังจากความเจ็บป่วยนั้นหายก็ความผิดปกติในผลตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์จะกลับปกติอย่างสมบูรณ์ ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องแยกภาวะดังกล่าวจากความผิดปกติที่เกิดจากโรคของต่อมไทรอยด์เองหรือจากความผิดปกติของ hypothalamic-pituitary
โดยพบว่า (ดูจากรูปด้านล่างประกอบ) 
-จะมีการลดลงของ triiodothyronine (T3) นำมาสู่ภาวะ "low T3 syndrome."
-มีการเพิ่มขึ้นของ reverse T3 (rT3)
-Thyroid-stimulating hormone (TSH), thyroxine (T4), free T4 (FT4), and free T4 index (FTI) จะมีการเปลี่ยนแปลงได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของภาวะ nonthyroidal illness
-ถ้าความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งระดับของ T3 และ T4 จะลดลง และค่อยๆ กับมาปกติในช่วงฟื้นตัว
-TSH จะมีการเปลี่ยนแปลงได้แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมากกว่า 0.05 μ IU/mL
-ในภาวะเจ็บป่วยวิกฤตรุนแรงมักจะมีการลดลงของระดับ T4
-ในผู้ป่วยที่นอน รพ. และมีภาวะ nonthyroidal illness ประมาณ 10% จะพบมีการต่ำลงของระดับ TSH
-ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิด euthyroid sick syndrome หรือ nonthyroidal illness มีได้เกือบจะทุก ๆ อย่างของความเจ็บป่วย โดยเฉพาะความเจ็บป่วยที่เฉียบพลันและรุนแรงตลอดจนการผ่าตัด (สามารถอ่าน
สาเหตุเพิ่มเติมได้จากอ้างอิงด้านล่างครับ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น