วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

2,031 แนวทางปฏิบัติในการให้บริการทางกิจกรรมบําบัด สําหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลําบากจากโรคหลอดเลือดสมอง

แนวทางปฏิบัติในการให้บริการทางกิจกรรมบําบัด สําหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลําบากจากโรคหลอดเลือดสมอง 
(Occupational therapy for post stroke dysphagia: a clinical guideline)
โดยงานกิจกรรมบําบัด 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  กลุ่มภารกิจวิชาการ 
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2554


โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย เป็นสาเหตุการตายที่สําคัญ 1 ใน 3
อันดับแรกของประเทศไทย และเป็น สาเหตุที่ทําให้เกิดความพิการและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ  ภาวะกลืนลําบากเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญและพบบ่อยในกลุ่ม
ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งนอกจากส่งผลเสียต่อกระบวนการฟื้นฟูแล้วยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ และเป็นภาระหนักแก่ญาติในการดูแลอีกด้วย
โดยคู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการฟื้นฟูด้านการกลืนในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักกิจกรรมบําบัดที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการที่มีภาวะกลืนลําบากมีความก้าวหน้าในการฟื้นฟูและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น (ส่วนหนึ่งจากเนื้อหาในคำนำ)

ลิ้งค์ http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/kmdms/link_km/KM_Dysphagia%20_54.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น