วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

2,009 ผังการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอวพ. 

   การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นกลวิธีที่สำคัญประการหนึ่ง ของมาตรการหลักในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งนอกจากการลดสภาวะแทรกซ้อนต่างๆ แล้วยังสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
    สำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนโลกได้พิจารณาและปรับปรุงผังการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ศูนย์ควบคุมโรคประเทศสหรัฐอเมริกา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ และเป็นข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ปฏิบัติงานในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยของนักวิชาการทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาผังการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยแบ่งกลุ่มผู้มารับบริการตามอาการสำคัญๆ ที่พบบ่อยๆ ทั้งในกรณีที่สถานบริการมีหรือไม่มีห้องปฏิบัติการ และได้สรุปแนวทางการดูแลรักษา ผู้มารับบริการตามขั้นตอน ตั้งแต่การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การรักษา การติดตามผู้สัมผัสโรค การให้ความรู้ การให้การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศและการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจในรูปแบบที่บุคคลากรสาธารณสุขเป็นผู้เสนอบริการ รวมถึงการส่งเสริมและฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัย


Link download http://stithai.uranasystem.com/files/diag.diagram.2553.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น