วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

1,999 ความจริงที่ควรทราบเกี่ยวกับระบาดวิทยาและการรักษาความดันโลหิตสูง

Latest from PURE study: 40% of adult population worldwide has hypertension
September 5, 2012 (Munich, Germany) 

-ความดันโลหิตสูงเป็นลักษณะของแพร่ระบาดโดยทั่วโลกอย่างแท้จริง โดยมีอุบัติการณ์สูงในทุกชุมชนทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลใหม่จากการศึกษาระบาดวิทยาแบบไปข้างหน้าในเขตชนบทและในเขตเมือง (Prospective Urban Rural Epidemiology, PURE) และยังพบว่าความตระหนักยังอยู่ในระดับต่ำมาก และเมื่อผู้ป่วยมีความตระหนักส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาแต่การควบคุมยังอยู่ในระดับที่ต่ำมาก
-การศึกษาในกลุ่มคนซึ่งเป็นความดันโลหิตสูงของ PURE study ได้รับการนำเสนอสัปดาห์ที่ผ่านมาในการประชุมอย่างเป็นทางการของ European Society of Cardiology (ESC) 2012 โดย Dr Rafael Diaz (Instituto Cardiovascular de Rosario, Argentina) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความชุก, ความตระหนักและการควบคุมความดันโลหิตสูงจากทั่วโลก โดยการวัดความดันโลหิตในประชกร 153,000 คนจาก 528 ชุมชนเมืองและเขตชนบทใน 17 ประเทศจาก 5 ทวีป
-อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมคือ 50.4 ปี, โดย 60% เป็นเพศหญิงและ 46% มาจากชุมชนในเขตชนบท
ความชุกของความดันโลหิตสูงต่ำสุดในประเทศที่มีรายได้ต่ำสุด (ประมาณ 30%) และสูงที่สุดในประเทศซึ่งมีมีรายได้ปานกลางค่อนมาทางมาก (ประมาณ 50%) โดยผู้มีรายได้สูงและปานกลางค่อนไปทางน้อยมีความชุกระดับกลางๆ (ประมาณ 40% )
-มีเพียง 30% ของประชากรมีความดันโลหิตอยู่ในระดับเหมาะสม โดยอีก 30% พบว่าจะอยู่ในช่วงก่อนเป็นความดันโลหิตสูง (prehypertension) และที่เหลืออีก 40% พบว่าเป็นความดันโลหิตสูง, ซึ่ง 46% ของบุคคลเหล่านี้มีความตระหนักถึงภาวะดังกล่าว, มี 40% ที่ได้รับการรักษา และเพียง 13% ที่สามารควบคุมได้
-ในประเทศที่มีรายได้ต่ำพบว่ามีอัตราของความดันโลหิตสูงสูงขึ้นในพื้นที่เขตเมืองมากกว่าในพื้นที่ชนบท แต่พบว่ามีลักษณะกลับกันในประเทศที่มีรายได้สูงโดยที่ความดันโลหิตสูงมีความชุกมากขึ้นในชุมชนชนบท
-ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้หญิงในประเทศที่มีรายได้สูงและปานกลาง แต่ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ชายในประเทศมีรายได้ต่ำ
-การศึกษาในระดับต่ำมีความสัมพันธ์กับความชุกที่เพิ่มขึ้นของความดันโลหิตสูงในเขตที่มีรายได้ระดับสูงและปานกลาง แต่มีลักษณะกลับกันในประเทศที่มีรายได้ต่ำโดยที่ความดันโลหิตสูงพบได้บ่อยในผู้ที่มีการศึกษาดีขึ้น
-การรับรู้ การรักษา และการควบคุมในเขตเมืองสูงมากกว่าในชุมชนชนบทในทุกกลุ่มรายได้ และผู้หญิงมีอัตราของการตระหนัก, การรักษาและการควบคุมที่สูงมากกว่าในผู้ชายในทุกๆ กลุ่ม
-การใช้ยาลดความดันโลหิตหลายชนิดร่วมกันพบว่ายังต่ำมาก โดยมีเพียง 14% ในประเทศมีรายได้ต่ำ

Ref: http://www.medscape.com/viewarticle/770431?src=nldne

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น