วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,236 Governance challenges in global health: ความท้าทายในการกำกับดูแลสุขภาพทั่วโลก

Review article
Global health
N Engl J Med   March 7, 2013

สุขภาพทั่วโลกเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ มีเพียงไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ที่โลกเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ซับซ้อนขนาดนี้ โดยมีสิ่งคุกคามถึงสามอย่าง: สิ่งแรกคือการที่ยังไม่สิ้นสุดของงานด้านการติดเชื้อ ทุพโภชนาการ และปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์, สองคือการเพิ่มขึ้นปัจจัยโดยทั่วโลกของโรคไม่ติดต่อและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่นการสูบบุหรี่และโรคอ้วน; และสามคือความท้าทายที่เกิดจากโลกาภิวัตน์เอง เช่นผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายทางด้านการค้า ความต้องการที่นอกเหนือจากสุขภาพแบบดั่งเดิม ภัยคุกคามเหล่านี้มีการพัฒนาในหลายแง่มุมและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อนื่องในบริบทซึ่งโลกมีความหลากหลายเป็นอย่างมากของบรรทัดฐานของสังคม ค่านิยมและความสนใจ เช่นเดียวกับความไม่เสมอภาคเป็นอย่างมากในการแพร่กระจายของความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและทรัพยากรไปยังพวกเขา

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Understanding Global Health and Governance
The Global Health System: The New Reality of Pluralism
Major Governance Challenges for Global Health
   The Sovereignty Challenge
   The Sectoral Challenge
   The Accountability Challenge
Four Functions of the Global Health System
Implications for Policy
Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1109339

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น