วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,234 ข้อควรพิจารณาเรื่องการรักษาไทรอยด์ก้อนเดี่ยวที่เป็นถุงน้ำ (cystic thyroid nodule)

ในเวชปฎิบัติยังพบการให้ thyroid hormone suppression therapy ในการรักษา cystic thyroid nodule และบางครั้งใช้กันนาน 2-3 ปี จึงขอทบทวนเรื่องนี้เพื่อเป็นข้อควรพิจารณาครับ

ไทรอยด์ก้อนเดี่ยวที่เป็นถุงน้ำส่วนใหญ่ที่ดูดออกแล้วยุบจะเป็น benign การให้ thyroid hormone suppression therapy ไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดซ้ำ จึงไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ในการรักษา cystic thyroid nodule
ถ้าเจาะดูดซ้ำ 1 ครั้ง โอกาศหาย 25%, เจาะดูดซ้ำ 3 ครั้ง โอกาศหาย 56%, ถ้าเจาะดูดซ้ำ 5 ครั้ง โอกาศหาย 74% แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นซ้ำเกิน 3 ครั้ง มักจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ขนาดใหญ่เกิน 3 ซม. ซึ่งอาจมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ จึงควรพิจารณาในการสืบค้นเพิ่มเติม และให้การรักษาด้วยการผ่าตัดออก แต่ถ้ามีปัจจัยของการเกิดมะเร็งต่ำอาจเจาะดูดซ้ำมากกว่า 3 ครั้งได้
เพิ่มเติม
-ส่วนใหญ่ของถุงน้ำจะมีส่วนที่เป็นเนื้อบางส่วน (partialy solid) หรือเป็นลักษณะ mixed or complex nodule  สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก degenerating thyroid adenoma หรืออาจเกิดจากการมีเลือดออกหรือการมีเลือดออกร่วมกับเนื้อตายของต่อมไทรอยด์ก้อนเดี่ยวที่มีอยู่เดิม ซึ่งในกรณีนี้มักจะมีอาการปวด
-50% ของไทรอยด์ก้อนเดี่ยว (solitary thyroid nodules) จะเป็นชนิด cystic ซึ่งในบางอ้างอิงกล่าวว่าการตรวจประเมินและการดูแลรักษายังไม่เป็นที่สรุปชัดเจน
-ประมาณ 5% ไทรอยด์ก้อนเดี่ยวจะเป็นมะเร็ง

Ref: Clinical practise guideline 2010 เล่มที่ 1 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.uptodate.com/contents/cystic-thyroid-nodules
http://www.aafp.org/afp/2003/0201/p559.html
http://emedicine.medscape.com/article/127491-overview
http://www.mayoclinic.com/health/thyroid-nodules/DS00491/DSECTION=causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น