วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,250 Colony-stimulating factors for febrile neutropenia during cancer therapy

Clinical therapeutics 
N Engl J Med    March 21, 2013

วงจรของเซลในไขกระดูกมีความไวต่อยาเคมีบำบัดในบางรูปแบบ รวมทั้งยาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อดีเอ็นเอ (DNA-damaging agents) และยับยั้งการดำเนินไปตามวงจรของเซล (inhibit cell-cycle progression) ดังนั้นในผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในสูตรดังกล่าว เซลของสายเม็ดโลหิต (hematopoietic cells) ที่ปกติจะได้รับความเสียหายทั้งในทันทีและแบบสะสม
ผลของยาเคมีบำบัดที่รุนแรงซึงเกิดขึ้นแบบทันทีคือภาวะที่ผู้ป่วยมีไข้ร่วมกับการเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลในเลือดต่ำ (febrile neutropenia) ซึ่งนิยามคือการมีจำนวนนิวโทรฟิลน้อยกว่า 500 เซลต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส ยาเคมีบำบัดในขนาดมาตรฐานโดยส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับการมีนิวโทรฟิลต่ำ 6 -8 วัน ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute, NCI) พบว่าผู้ป่วยมากกว่า 60,000 คน ได้รับการรับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาในแต่ละปี หรือประมาณ 8 คนต่อประชากร 1,000 คนที่ได้รับยาเคมีบำบัด
การมีนิวโทรฟิลต่ำเป็นปัจจัยนำไปสู่การติดเชื้อเชื้อร้ายแรงและอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านิวโทรฟิลต่ำอย่างรุนแรงนานมากกว่า 10 -14 วัน จากข้อมูลการศึกษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลคือ 6.8% และในการวิเคราะห์อีกการศึกษาหนึ่งพบว่าอัตราการเสียชีวิตโดยรวมในโรงพยาบาลเท่ากับ 9.5% (15.3% ในผู้ป่วยที่มีหลักฐานของการติดเชื้อ) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการรักษาในโรงพยาบาลในทั้งสองการศึกษาเท่ากับ 13,372 เหรียญสหรัฐและ 19,110 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Pathophysiology and Effect of Therapy
-Clinical Evidence
-Clinical Use
-Adverse Effects
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Recommendations
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1210890

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น