วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

2,244 ควรตรวจคัดกรองและให้การรักษา H. pyroli แบบ routine ในผู้ป่วย GERDหรือไม่

การตรวจคัดกรองและให้การรักษาแบบ routine ไม่ได้เป็นคำแนะนำเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลหลักฐานเพียงพอว่าการตรวจและการรักษาจะมีผลต่ออาการของ GERD ในผู้ป่วยหรือไม่ นอกจากนั้นการตรวจ H.pyroli ไม่เป็นคำแนะเนื่องจากการคำนึงถึงว่าในผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ได้รับยา proton pump inhibitor (PPI) เป็นเวลานานมักจะเกิด atrophic gastritis ซึ่งจะคล้ายๆ กับแนวทางเดิมที่ไม่แนนำให้กาตรวจแบบ routine ในกรณีที่เป็น GERD อย่างเดียว แต่ควรจะตรวจในกรณีที่กำลังมีการเกิด peptic ulcer หรือมีประวัติ peptic ulcer ในอดีต
Ref: www.medscape.com/viewarticle/780737?nlid=29203_1048&src=wnl_edit_dail
www.medscape.com/viewarticle/460810

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น